Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 19 2015

przemek2355
przemek2355
0790 4f18
Reposted fromkonwalia konwalia viamolotovcocktail molotovcocktail
przemek2355
4287 9f17
przemek2355
I fall in love in badass Velma! <3
Reposted fromwedrujacy wedrujacy viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
przemek2355
8812 6a2f
PORCO.DIO.
przemek2355
- Jak wyglądam? - Wiesz, jak to mówią... gówna pudrem nie zakryjesz.
— Californication
przemek2355
Reposted fromparamour paramour viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj
przemek2355
Bawisz się słowami. Upajasz się nimi. Słowami chcesz zastąpić normalne, ludzkie uczucia, których w tobie nie ma.
— Sapkowski
Reposted fromszatanista szatanista
przemek2355
wciąż myślę o Tobie gdy nocą śpię przy ścianie to tylko parę chwil, a może życie całe jak dwa samotne drzewa w tym samym ogrodzie daleko nam do siebie, nie mamy dokąd odejść
— kś
Reposted fromaviee aviee
przemek2355
5838 86b7
Reposted fromNicinic Nicinic
przemek2355
8516 4865 500
Reposted frombarbusch barbusch
przemek2355
Reposted frommaua maua
przemek2355
8497 6ef1 500
Reposted fromadamkrk adamkrk
przemek2355
Reposted frommayamar mayamar
2760 9268

i need this.

Reposted fromkattrina kattrina
przemek2355
przemek2355
1789 7b90 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545
przemek2355
4693 6b1c 500
Reposted frombloodymonk bloodymonk
przemek2355
przemek2355
2811 a4ec
Reposted fromtheVikings theVikings
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl